To view virtual tour properly, Flash Player 9.0.28 or later version is needed. Please download the latest version of Flash Player and install it on your computer.
26.05.2017 LV |  EN |  RU |  EE |  LT      
Pirmā lapa

Labdien, Latvijas un citu valstu t?risti un atp?tas pie dabas cien?t?ji!

Laipni l?dzam
liel?kaj? atp?tas kompleks? Siguld? Br?veri

Siguldas apk?rtni Dievs ir d?sni apvelt?jis ar kr???m un ener??tiski bag?t?m viet?m. Viena no t?d?m ir Siguldas Br?veri, kas atrodas pa ce?am uz Velna alas klint?m un cilv?kus ir piesaist?jui jau no seniem laikiem. eit bijuas muikungu mednieku m?jas un brieu gan?bas, Latvijas br?vvalsts skautu vasaras nometnes, nep?rredzami pu?u lauki un bag?t?k?s ?densrou kolekcijas Latvij?.

 odien Br?veros ir Siguldas novad? liel?kais atp?tas komplekss ar vispla?ko pied?v?jumu gan da?d?m sporta sp?l?m, atp?tas pas?kumiem, semin?riem, vies?b?m un k?zu svin?b?m, bet visa s?kum? bija Velna alas pirts, kas ar? odien ir Br?veru liel?kais lepnums un ?pa? vieta, k?das otras nav nekur.

Ekolo?iski bag?taj? un ener??tiskaj? viet? uz uguns ?deres no pamat?giem ba??iem celta latvisk? stil? iek?rtota z??u pirts tiei t?da ir Velna alas pirts. At?ir?b? no daudz?m cit?m pirt?m un atp?tas viet?m aj? ir gaid?ti tikai pirts proced?ru un p?ran?s baud?t?ji, jo iedzerana un burzi?i nav savienojami ar ?st?m pirts proced?r?m. T?d?? Velna alas pirtij ir sava aura un smara, k?du var sastapt senaj?s Latvijas lauku pirt?s.
Br?veri ir vieta,
kur g?t pat?kamas emocijas un jaunus iespaidus.

Pied?v?jums jaunajiem p?riem!

Visiem jaunajiem p?riem kuri oruden Br?veros svin?s k?zas Viesu m?ja uz k?zu gada jubileju par br?vu!

Izsme?ou inform?ciju Jums sniegs pa t?lr.26092153.
M?su e-pasts hotelbruveri@inbox.lv  


Viesu nami