To view virtual tour properly, Flash Player 9.0.28 or later version is needed. Please download the latest version of Flash Player and install it on your computer.
30.04.2017 LV |  EN |  RU |  EE |  LT      
Poilsio kompleksas „Brūveri”

 Dievas dosniai apdovanojo Siguldos apylinkes nuostabiomis ir energetikai turtingomis vietomis. Viena i toki? yra pakelyje ? Velnio urvo uolas esantis Siguldos Br?veri, jau nuo sen? laik? viliojusi mones. Kadaise ?ia buvo dvarinink? mediotoj? namai ir elni? ganyklos, nepriklausomos Latvijos valstyb?s skaut? vasaros stovyklos, neapr?piami g?lynai ir turtingiausios Latvijoje vandens lelij? kolekcijos.

 iandien Br?veri - tai didiausias Siguldos krato poilsio kompleksas su didiausia ?vairi? sporto aidim?, poilsio rengini?, seminar?, pob?vi? ir vestuvi? pokyli? paslaug? pasi?la, ta?iau viskas prasid?jo nuo Velnio urvo pirties, kuri ir iandien yra Br?veri pasididiavimas bei ypatinga vieta, kokios niekur kitur nerasi.

 Ekologikai ir energetikai turtingoje vietoje, ant ugnies venos i didiuli? r?st? latviku stiliumi sur?sta olin? pirtis b?tent tokia yra Velnio urvo pirtis. Skirtingai nuo daugelio kit? pir?i? ir poilsiavie?i? ?ia laukiami tik pirties proced?r? ir vanojimosi m?g?jai, nes igertuv?s ir moni? kibdynas nesuderinami su tikromis pirties proced?romis. Tod?l Velnio urvo pirtis turi savo dvasi? ir kvap?, primenan?ius senovines Latvijos kaimo pirtis.

 alia Velnio urvo pirties yra platus tvenkinys, kurio vanduo d?l daugelio poemini? altini? yra ypa? skaidrus ir gyvas. Pasin?rus ? j?, tiek iem?, tiek vasar? jau?iama ypatinga gaiva. Neatskiriama pirties proced?r? sud?tin? dalis yra arbatos g?rimas. Tai ypatingos pirties arbatos, kuri? galite paragauti Br?veri pirtyje. Jos augintos Latvijos ekologin?se pievose ir paruotos i daugelio sveikating? oleli?. Jomis m?gaujamasi i molini? ind?.

 Suinoti kit? paslap?i? bei susipainti su kitomis gamtos g?ryb?mis esate kvie?iami patiems atvykus ? Siguldos ekologik? ir energetikai turting? viet? - Br?veri.

Viesu nami